رزومه دکتر محمد رضا قاسمی

رزومه دکتر محمد رضا قاسمی

سوابق پژوهشی:

مقالات:

1          وجه حاجت به دين از نظر ابن سينا و فارابي-مقالات و بررسي ها داخلي

2          انتظار از دين از نظر علامه طباطبايي

3          تحليل وجود شناسي تجربه نبوي

4          سيري در تقريرات امام خميني     

کتابها

1          ويژگي هاي اساسي اسلام - ترجمه - سازمان تبليغات    

2          پرستش در اسلام- ترجمه  - سازمان تبليغات             

3          استعانت از كفار- ترجمه - سازمان تبليغات

4          خالق هستي- تاليف- جهاد دانشگاهي                  

5          ذكر- ترجمه - سازمان تبليغات