رزومه دكتر عليرضا طبيبي

رزومه دكتر عليرضا طبيبي

نام و نام خانوادگي: عليرضا طبيبي

پست الکترونيک: a-tabibi@araku.ac.ir

تلفن تماس: 2777401-0861 داخلي 360

آدرس:

 اراك – خيابان شهيد بهشتي – ميدان شريعتي – دانشگاه اراك- دانشكده علوم انساني

سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حديث

دكتري : علوم قرآن و حديث ، دانشگاه تهران

سوابق تدريس:

تدريس در دانشگاه اراك – دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

سوابق اجرايي:

مدير گروه الهيات

مقالات

1- كاوشي درنام قرآن- صحيفه مبين داخلي           

2- نقش قرآن درروند توسعه ي نوآوريهاي دانش هسته اي- مجموعه مقالات دومين همايش نقش علوم محيطي درفناوريهاي هسته اي كشور

3-نقش عقل وحكمت در فهم ونقد روايات- پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي

4- بحثي دراسامي واوصاف قرآن - صحيفه مبين (وي‍‍‍‍زه قرآن بزوهي)

5- حجيت دانش هاي بشري ونقش آن در فهم ونقد روايات از ديدگاه علامه شعراني-علوم وحديث

6- شيوه ي تقابل فرهنگي ومبارزه ي مسلمانان بافتنه گران ازمنظرنهج البلاغه-معرفت فرهنگي اجتماعي

7- علوم قرآني وگستره آن-كيهان انديشه

مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارها

1 - ميوه ها وخواص آن از ديدگاه قرآن وسنت قرآن وطب

2 - تغذيه سلم از ديدگاه سوره كهف همايش قرآن وسلامت

3 - بهداشت خواب از ديدگاه سوره كهف همايش قرآن وسلامت

4 - تاثير قرآن ودعا در بهبود وشفاي بيماري ها همايش استاني پژوهش.قرآن وسلامت

5 - بهداشت تغذيه واصول وآداب آن در قرآن همايش استاني پژوهش.قرآن وسلامت

6 - بررسي روندروابط ايران بااتحاديه اروپاوآمريكادرموردانرژي هسته اي دومين همايش نقش علوم محيطي درفناوريهاي هسته اي كشور

7 - بررسي ساختارالگوي مصرف انرژي ودستيابي به انرژي هسته اي درايران دومين همايش نقش علوم محيطي درفناوريهاي هسته اي كشور

راهنمايي و مشاوره پايان نامه

نام دانشجو

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ دفاع

امين­ثقه الاسلام

خطابه اي انذاري در قزآن

عليرضا طبيبي

دكتركيوان احساني

1389-08-20

اعظم بيات

تربيت ديني از ديدگاه نهج البلاغه

دكترمحمدهاشم رضائي

كترعليرضاطبيبي

1388-12-08

ابراهيم استائي

بررسي مباني قرآنوسنت در مورد حقوق بشر

دكتر سيد مصطفي مناقب

دكتر عليرضا طبيبي

1389-12-14

زهرا بيات

بررسي نقش تربيت اخلاقي از ديدگاه پيامبر اعظم در جهت تحقق وظايف فردي واجتماعي

محمد هاشم رضايي

دكتر عليرضا طبيبي

1388-04-01

فرهاد هزاوه اي

گزاره هاي اخلاقي سوره ي حجرات وبررسي تطبيقي آن با روايات تفسيري

دكتر عليرضا طبيبي

دكتر كيوان احساني

1389-12-17

عزيز شمسيان فرد

محسنان ازديدگاه قرآن وحديث شيعه

دكتر عليرضا طبيبي

 

1389-06-29