تماس با اساتيد گروه

نام خانوادگي و نام گروه مرتبه علمي پست الکترونيک
  قاسمي -  محمدرضا »الهيات استادیار  M-Ghasemi@araku.ac.ir 
  احساني -  كيوان »الهيات استادیار  k-ehsani@araku.ac,ir 
  طبيبي -  عليرضا »الهيات استادیار  a-tabibi@araku.ac.ir 
  ابراهیمی -  دکترابراهیم »الهيات دانشیار  E-Ebrahimi@araku.ac.ir 
  حقی -  محمدمهدي »الهيات مربی  m-haghi@araku.ac.ir